Yhdistyksen säännöt

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Transplantaatiokirurginen Yhdistys ry - Finlands Transplantationskirurgiska Förening rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää transplantaatiokirurgista toimintaa sekä transplantaatiokirurgista tutkimusta, levittää alan tietoutta, sekä hoitaa ja pitää yllä alan tutkimustoimintaan liittyviä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksia ja tieteellisiä kokouksia, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja transplantaatiokirurgian alalta, myöntää apurahoja transplantaatiokirurgian tutkijoille, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä suorittaa varojen hankintaa lahjoitusten ja testamenttien tuella.
3 § Yhdistyksen jäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen tavoitteista kiinnostunut Suomen kansalainen tai oikeushenkilö. Milloin erityistä syytä on, jäseneksi voidaan hyväksyä myös ulkomaalainen. Jäseneksi kutsumisesta päättää hallitus. Päätöksen on oltava yksimielinen. Yhdistys voi kutsua myös kunniajäseniä. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kokouksen päätös on oltava yksimielinen.
4 § Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on kirjallisesta kehotuksesta huolimatta jättänyt jäsenmaksun yhdistykselle suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuotena. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos hän toiminnallaan estää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai vahingoittaa yhdistyksen mainetta.
5 § Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
6 § Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme varsinaista jäsentä, sekä näille kolmelle varajäsenet. Hallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan.
7 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kahden hallituksen jäsenen sitä vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi hallituksen jäsentä on läsnä. Halllituksen toimikausi on kolme vuotta. Puheenjohtaja voidaan valita kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin.
8 § Hallituksen tehtävänä on:
 • edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita
 • hoitaa yhdistyksen taloutta
 • toimittaa yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuosittain viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille yhdistyksen tilien tarkastamista varten
 • esittää vuosikokoukselle edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi vuodeksi.
9 § Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien tulee ennen vuosikokousta tarkastaa edellisen vuoden tilit ja hallinto ja antaa niistä hallitukselle kirjallinen kertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
10 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään toimintavuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta,
 • tilintarkastuskertomus ja tilinpäätöksen vahvistaminen, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle,
 • jäsenmaksun suuruus,
 • toiminta- ja taloussuunnitelma kuluvaksi toimintakaudeksi,
 • hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten vaali joka kolmas vuosi,
 • kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali ja
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11 § Yhdistyksen hallitus voi kutsua ylimääräisen yhdistyksen kokouksen koolle tarpeelliseksi katsomassaan asiassa. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelemistä varten vaatii. Kutsu vuosikokoukseen tai yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen jäsenen vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäväksi haluama asia on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle ennen kokouskutsun lähettämistä.
12 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompi kumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
13 § Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Jos edellämainittuja asioita koskeva päätös on yksimielinen, se voidaan tehdä yhdessä kokouksessa. Ellei päätös ole yksimielinen, on asia käsiteltävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa ja hyväksyttävä vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.